محدوده ولتاژ DC: 0~60V


محدوده ولتاژ AC: 0~300V/600V


محدوده جریان AC: 6A /15A/50A/150A/600A


محدوده مقاومت: 0~1kΩ/100kΩ