محدوده ولتاژ DC: 2V to 750V


محدوده ولتاژ AC: 2V to 750V


محدوده جریان AC: 20A to 2000A


محدوده مقاومت: 200 تا 20M