جنس بدنه: آلومینیوم قالب گیری شده


ولتاژ: 240V. 3A. / 120V. 6A. ac 24V. 2.5A dc


آمپر: 10A


سایز اهرم: 35 میلی متر در 230 میلی متر


یک جهت برای فرمان توقف خط


1 کنتاکت نرمال بسته و 1 کنتاکت نرمال باز


سمت دیگر برای اعلام خطر


1 کنتاکت نرمال بسته و 1 کنتاکت نرمال باز


نوع اتصال: ترمینال پیچی


استاندارد IP67 و IP69K