جنس بدنه: آلومینیوم قالب گیری شده


ولتاژ: 240V - 3A


آمپر: 10A


شکل اهرم: دوطرفه بازو دار


3 کنتاکت نرمال بسته و 1 کنتاکت نرمال باز


2 کنتاکت نرمال بسته و 2 کنتاکت نرمال باز


4 کنتاکت نرمال بسته


1 کنتاکت نرمال بسته و 1 کنتاکت نرمال باز


نوع اتصال: ترمینال پیچی


استاندارد IP67