سوئیچ های طناب IDEM ضد دستکاری هستند ، پیچ گوشتی T20 به مهندسان امکان دسترسی به سوئیچ های طناب را می دهد.