محدوده ولتاژ DC: 419.9 mV to 600 V


محدوده ولتاژ AC: 4.199 V to 600 V


محدوده جریان AC: 41.99 to 1000 A


محدوده مقاومت: 419.9 Ω to 41.99 MΩ