جنس بدنه: باکالیت


شکل اهرم: اهرم بلند قرقره دار


آمپر: 10A


نوع اتصال: فیشی