جنس بدنه: باکالیت


شکل اهرم: اهرم کوتاه قرقره دار


آمپر: 10A


نوع اتصال: فیشی