جنس بدنه: باکالیت


شکل اهرم: ساده


آمپر: 10A


نوع اتصال: فیشی