محدوده جریان AC: 0~20A/600A


پایه باز شونده به طول 66 سانت