محدوده ولتاژ DC: 0.001V to 600V


محدوده ولتاژ AC: 0.001V to 600V


محدوده جریان AC: 0.1A to 2000A


محدوده مقاومت: 0.1 to 6M


محدوده خازن: 0.1nF to 2000uF