تایمر چند منظوره


منبع تغذیه AC و DC


4 مقیاس زمانی از 0.1s تا 6h


نشانگر LED