برای اطلاع از مشخصات رله های سری 40 ، 46 ، 55 ، 56 ، 60 و 62 را ببینید


توجه: با رله استفاده نکنید


مقیاس زمانی: از 0.05 ثانیه تا 100 ساعت


قابلیت کنترل روشن/خاموش تاخیر توسط سیگنال خارجی


قابل نصب بر روی سوکت های 90.02, 90.03, 92.03, 94.P3,94.P4, 94.02, 94.03, 94.04, 95.P3, 95.P5,95.03,95.05, 96.02, 96.04, 97.P1, 97.P2, 97.01 and 97.02


محدوده زمانی مشخص شده (0.05…1)s, (0.5…10)s, (5…100)s, (0.5…10)min, (5…100)min, (0.5…10)h, (5…100)h