تعداد کنتاکت: تک کنتاکت


آمپر: 16A


ولتاژها: 400 -250


قابلیت کنترل روشن/خاموش تاخیر توسط سیگنال خارجی


محدوده زمانی مشخص شده (0.1…2)s, (1…20)s, (0.1…2)min, (1…20)min, (0.1…2)h, (1…24)h


شش مقیاس زمانی از 0.1 ثانیه تا 24 ساعت


عایق ورودی/خروجی


نسخه های چند ولتاژ جدید با فناوری "PWM clever"