تعداد کنتاکت: تک کنتاکت


آمپر: 6A


ولتاژها: V AC (50/60 Hz)/DC 12 - 24


محدوده زمانی مشخص (0.1… 3) ثانیه ، (3… 60) ثانیه ، (1… 20) دقیقه ، (0.3… 6) ساعت


زمان بازیابی ≤ 50 ms