تعداد کنتاکت: 2 کنتاکت 1 عدد نرمال باز 1 عدد نرمال بسته


آمپر: 10A


نوع نصب: پیچ شونده