تعداد کنتاکت: تک کنتاکت نرمال باز


آمپر: 10A


نوع نصب: پیچ شونده