تعداد کنتاکت: تک کنتاکت


آمپر: 16A


ولتاژها: 120 -230


تغییر فواصل /روز: روزانه: 96 - هفتگی: 24 (168/week)


کمترین زمان قابل تنظیم: روزانه: 15 دقیقه - هفتگی: 60 دقیقه