ولتاژ: 230


تعداد کانال: 2


واحد اندازه گیری: دقیقه


کمترین زمان: 1 دقیقه


عداد کنتاکت: 2 عدد نرمال باز 2 عدد نرمال بسته


فضاهای حافظه: 30